Posts

Showing posts from September, 2023

Restful API

RESTful API (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc phần mềm được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế các dịch vụ web. Nó định nghĩa một tập các nguyên tắc và quy tắc để xây dựng các API dễ sử dụng, linh hoạt và tương thích. RESTful API sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để thực hiện các hoạt động trên các tài nguyên thông qua mạng.